• A fájl nem hozható létre.
 • A fájl nem hozható létre.
 • A fájl nem hozható létre.

Köszöntünk a Rutin Autósiskola honlapján!

Választás előtt állsz, és nem tudod, mit, merre, mennyiért?
Iskolánknál megszerezheted autó- vagy motorvezetői jogosítványodat, és segítünk az elsősegély vizsgában is.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink átláthassák a jogosítvány megszerzésének egész folyamatát,
a tankönyvektől a vizsgadíjakig. Böngészd tehát bátran honlapunkat, ahol reméljük minden
kérdésedre választ találsz.

Ha úgy érzed, további információra van szükséged, vagy egyedi igényed van, keress minket a 62-423-986-os telefonszámon, vagy küldj egy üzenetet az rutinszeged@gmail.com  címre.

Reméljük, Veled is találkozunk következő tanfolyamainkon!

 

Nyitva tartás

 

Nyitvatartás december 21 és január 3 között!

 

decmeber 21 11:00-tól 16:00-ig

december 22 10:00-tól 12:00-ig

december 23 és január 2 között ZÁRVA

 

Nyitás január 3 11:00

 

 

Megértésküket köszönjük!

 

 

 

 

 

 

Következő tanfolyam

 

 

 

Következő KRESZ tanfolyam DECEMBER 1-ÉN 16  órától kezdődik!

 

Foglalkozások a következő napokon lesznek: október 6,7,8,9,13,14,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélfogadó irodánkban ingyenes WIFI hálózatot alkítottunk ki!

 

 

Elsősegély

 

Következő elsősegély tanfolyam október        -én lesz  8:00-tól 16:00-ig!

 

 

 

 

 

 

E-learning

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ml4zBz1olI

 

 

Ára: 19 900 Ft

Időszakos kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

 

 

 

 

Szakami felügyeletet ellátó szervek

 

Szakmai Felügyeleti szerv:        

            

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1011 Budapest
Fő utca 40-45

Törvényességi felügyeleti szerv:

            

 Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága

                                                                 

Cím:6722 Szeged, Tábor u. 4. Tel: 470-177

 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:  

           

Cím:6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel: 483-583

 

Általános érdekképviseleti szerv:

           

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                

Cím:6720Szeged Tisza Lajos krt.2-4.Tel:426-343

                                                                 

Tel:(06-1) 814-1818

Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Rutin Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 6729 Szeged, Mozdony utca 45/A

Cégjegyzékszám: 06-06-008949

Adószám: 21757374-1-06

 

 

 

 

 

Készítette:

Nagy Réka – adatvédelmi felelős

Jóváhagyta:

Gombos Péter – ügyvezető

 

 

Érvényes:  2018.05.25-től

 


 

 

1.Szabályzat célja, az adatkezelő meghatározása

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Rutin Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (röviden: Rutin Szeged Bt.)

Székhely: 6729 Szeged, Mozdony utca 45/A

Cégjegyzékszám: 06-06008949

 

Adatvédelmi felelős elérhetősége:

Nagy Réka – 06-30/9450209, nagyrek@gmail.com

A természetes személyek személyes adataik védelme alapvető jog, mely jog fontos szempont a Rutin Szeged Bt. tulajdonában levő adatok kezelése folyamán.

A szabályzat aktualitását az adatvédelmi felelős és az ügyvezető évente felülvizsgálja. Az adatkezelő minden esetben körültekintően jár el a személyes adatok védelmében, harmadik fél részére történő kiadásra vonatkozó tájékoztatást a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg teszi meg ki.

A szabályzat az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kiadásra:

 • 2016/679/EU Rendelet (2016 április 27), a természetes személyek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Magyarország alaptörvénye
 • 24/2005. (IV.21) GKM rendelet
 • 2013. évi V. tv a Polgári törvénykönyvről
 • 2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről
 • 2003. évi C. tv. az Elektronikus Hírközlésről
 • 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

 

A rendelkezésére álló adatokhoz minden esetben az érintett hozzájárulása alapján jut hozzá. Az alkalmazotti jogviszonyt és a tanfolyamra jelentkezés követelményeit, menetét a mindenkori hatályos magyar és európai jogszabályok írják elő, valamint és munkaszerződés és képzési szerződés szabályozza. Az adatok kezelése adott nyilatkozat, önkéntes és részletes tájékoztatáson alapul.

Az adatkezelés rögzítés és a hatóság fele történő továbbítást jelenti, meghatározott esetben harmadikfél részére történő kiadása, a képzés sikeres tovább menetele érdekében történik. Az adatok rögzítése papíralapon, valamint digitálisan történik.  Kép és hangrögzítést nem végez a cég!

2. Adatkezelő feladatai:

 1. munkavállalók, ügyfelek, alvállalkozók adatainak nyilvántartása és őrzése a hatályos rendeletek alapján történik
 2. az alvállalkozói szerződések mellékleteit képező fénymásolatokat, a hatóság előírásainak megfelelően tárolja és kérésre bemutatja, harmadik fél részére nem adja ki
 3. Az ügyfelek vizsgára jelentésekor készült fénymásolatokat, csak 3 hétig tárolja ezt követően átadja a hatóságnak.
 4. ügyfelek, jelentkezési lapján található adatokat, szerződéseket papíralapú nyilvántartást és a digitális nyilvántartást a rendeltnek megfelelően kezeli és a meghatározott határidőn túl nem tárolja
 5. a selejtezést, megsemmisítést dokumentálja
 6. a papíralapú nyilvántartás, illetve a digitális nyilvántartás módjáról visszakövethető, szigorú sorszámozás, illetve digitális naplózás történik
 7. különösen figyel a 16 év alatti ügyfél tájékoztatása és szerződéskötésére, szülői hozzájárulására
 8. adatvédelmi incidens esetén, az adatvédelmi felelős az ügyvezető-igazgatóval egyeztetve megvizsgálják az esemény körülményeit, mindent megtesznek a további adatvesztés elkerülése érdekében, tájékoztatják az érintetteket, fajsúlyosságtól függően tájékoztatják a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságát. Mindenről dokumentáció készül.

 

3. Az érintettek jogai:

 

Az érintetteknek kérelem következtében jogukban áll az adatokba betekinteni, adatmódosítást kérni, illetve kérelmezni a törlést, melyet a Rutin Szeged Bt. egyénileg kivizsgál. Vizsgálat nélkül törli azon adatokat, amelyek törvényben meghatározott határideje lejárt vagy az adatvédelmi felelős elrendelte.

 

4. Értelmező rendelkezések (a rendelet alapján):

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

 

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 Helyesbítéshez, törléshez való jog: az ügyfélnek jogában áll bármikor betekinteni a róla nyilvántartott adatokban, kérheti az adatok módosítását, helyesbítését, vagy törlését.

Harmadik személy:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

„felügyeleti hatóság”:

egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv

 

FELÜGYELETI SZERVEK:

 

Illetékes Járási Bíróság – polgári jogi ügyekben

Adatvédelmi incidens, személyes adattal való visszaélés esetén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Weboldal: naih.hu

 

 

5. Mellékletetek:

 1. A rögzített adatok típusa
 2. A Rutin Szeged Bt. a következőknek ad ki adatot a képzés, vizsgáztatás érekében
 3. Felhasznált programok, levelezőrendszerek

 

 

 

+36 (62) 423 986
Ha úgy érzed, további információra van szükséged, vagy egyedi igényed van, keress minket telefonon, vagy küldj egy üzenetet és visszahívunk.

Elsősegély tanfolyam

Vizsgalehetőség nem csak nálunk tanulóknak!

 

Tanfolyam: 8 000 Ft
Vizsgadíj: 6 500 FT
Összesen: 14 500 Ft
   
Elsősegély tankönyv: 1600 Ft

 

További információ >>>

Partnereink